• سال نو
  • ارتش
  • باغشمال
  • باغ امامی
  • روگذر ارتش
  • باغشمال 1
  • باغ امامی 1
  • روز روابط عمومی
 
  امروز
پنجشنبه
ارديبهشت 1401
29
قمری:18 شوال 1443

میلادی:19 مه 2022
 
تاریخ : پنجشنبه 23 خرداد 1398     |     کد : 3588

آگهي مناقصـه عمومي

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه زير را با مشخصات مندرج از طريق مناقصه عمومي به شرکتها و پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه زير را با مشخصات مندرج از طريق مناقصه عمومي به شرکتها و پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.
 
ردیف موضوع پروژه مبلغ برآورد اولیه
( ریال)
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
( ریال )
                        پایه
1 پیاده رو سازی و ترمیم کف خیابانهای پاستور ، قطران ، 17 شهریور قدیم و سطح منطقه 3 3.100.000.000 155.000.000 حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری یا ابنیه و ساختمان یا اشخاص حقیقی دارای صلاحیت پیمانکاری با حداقل پایه 1 که تشخیص صلاحیت مربوطه از طریق سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی ساجار انجام پذیرفته باشد.
2 تعویض جداول و کف سازی خیابان آزادی حدفاصل لاله زار جنوبی تا میدان حکیم نظامی 3.900.000.000 195.000.000 حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری یا ابنیه و ساختمان یا اشخاص حقیقی دارای صلاحیت پیمانکاری با حداقل پایه 1 که تشخیص صلاحیت مربوطه از طریق سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی ساجار انجام پذیرفته باشد.
3 خاکبرداری و زیرسازی امتداد خیابان جدیدالاحداث کوی شهریار ، پارک سفیر امید و سطح منطقه 3 6.000.000.000 300.000.000 حداقل پایه 5 رشته راه و ترابری که تشخیص صلاحیت مربوطه از طریق سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی ساجار انجام پذیرفته باشد.
 
توضيحات:
1)برابر مقررات نبايد هيچکدام از اعضاي شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
2) شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است وهزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه است.
3) هرگاه برندگان اول ودوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4)آخرين مهلت براي تحويل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 13.30 روز یکشنبه  مورخه 98.4.2به دبيرخانه شهرداري منطقه 3  واقع در خيابان آزادی مابين چهارراه لاله و تقاطع رسالت میباشد.
5) شرکت کنندگان صرفاً تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده وکمیسیون حق بازکردن پیشنهادها را دارد ودر صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
6) تاريخ بازگشائي پيشنهادات  و محل آن ساعت 14.30 روز یکشنبه  مورخه 98.4.2در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.
7) ساير شرايط و اطلاعات وتوضيحات لازم در فرم شرايط شرکت در مناقصه درج شده است%

                                                                                                           طالب نژاد
                                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهرتبریز

 
 تاریخ چاپ : 98.3.22
 


نوشته شده در   پنجشنبه 23 خرداد 1398  ساعت  08:24      تعداد بازدید  327
PDF چاپ چاپ