• سال نو
  • ارتش
  • باغشمال
  • باغ امامی
  • روگذر ارتش
  • باغشمال 1
  • باغ امامی 1
  • روز روابط عمومی
 
  امروز
پنجشنبه
ارديبهشت 1401
29
قمری:18 شوال 1443

میلادی:19 مه 2022
 
تاریخ : دوشنبه 2 ارديبهشت 1398     |     کد : 3428

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری منطقه 3

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز ماخوذه در نظر دارد تعدادی از املاک به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز ماخوذه در نظر دارد تعدادی از املاک به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده به امور قراردادهای منطقه واقع در خیابان آزادی – مابین رسالت و چهار راه لاله – ساختمان شهرداری منطقه 3 مراجعه نمایند%
 
 
ردیف عنوان مساحت(مترمربع) قیمت کارشناسی (هرمترمربع) ارزش ملک نوع سند سایر شرایط
1 سرقفلی مغازه شماره 5 (واقع در بازارروز) مربوط به پلاک ثبتی 8999 فرعی 2154 قطعه 6 بخش 5 تبریز 12 1.500.000.000  (ارزش کل ملک) 1.500.000.000 سند سرقفلی پرداخت بصورت نقدی
بالکن 6
2 قطعه شماره 11 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران – انتهای شهرک طالقانی- نرسیده به اتوبان شهید کسایی – نبش الهیه – مسکونی 289.41 29.000.000 8.392.890.000 قرارداد پرداخت بصورت نقدی
3 قطعه شماره 2 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران – انتهای شهرک طالقانی- نرسیده به اتوبان شهید کسایی – نبش الهیه – مسکونی 199.61 17.500.000 3.493.175.000 قرارداد پرداخت بصورت نقدی
4 قطعه شماره 3 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران – انتهای شهرک طالقانی- نرسیده به اتوبان شهید کسایی – نبش الهیه – مسکونی 199.63 17.500.000 3.493.525.000 قرارداد پرداخت بصورت نقدی
5 قطعه شماره 4 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران – انتهای شهرک طالقانی- نرسیده به اتوبان شهید کسایی – نبش الهیه – مسکونی 199.63 17.000.000 3.393.710.000 قرارداد پرداخت بصورت نقدی
6 قطعه شماره 5 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران – انتهای شهرک طالقانی- نرسیده به اتوبان شهید کسایی – نبش الهیه – مسکونی 199.64 17.000.000 3.393.880.000 قرارداد پرداخت بصورت نقدی
7 قطعه شماره 13 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران – انتهای شهرک طالقانی- نرسیده به اتوبان شهید کسایی – نبش الهیه – مسکونی 168.33 16.500.000 2.777.445.000 قرارداد پرداخت بصورت نقدی
8 سرقفلی واحد تجاری (زیر زمین) واقع درخیابان آزادی جنب ساختمان سنگی مربوط به پلاک ثبتی اصلی 9029 فرعی 77 مفروز مجزی از 22 بخش 5 تبریز 187.25 60.000.000 11.235.000.000 قرارداد 50% نقدی و 50% مابقی بصورت اقساط 12 ماهه
9 قطعه  207 با کاریری ورزشی (واقع در شهرک تجلایی) 2609.14 5.000.000 13.045.700.000 قرارداد 50% نقدی و 50% مابقی بصورت اقساط 12 ماهه
10 قطعه شماره 6 مسکونی تفکیکی از پلاک 1100 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز واقع در خیابان اوحدی (ولیعصر)- یوسف اعتصامی – حد جنوبی آپارتمانهای پردیس 1148 50.000.000 57.400.000.000 قرارداد پرداخت بصورت نقدی
11 قطعه 17 مفروزی و مجزی از 12179 با کاربری مسکونی- بلوار فروردین - امتداد فلاح نژاد 176.75 17.000.000 3.004.750.000 سند رسمی پرداخت بصورت نقدی
12 قطعه 18 مفروزی و مجزی از 12179 با کاربری مسکونی - بلوار فروردین - امتداد فلاح نژاد 48.50 23.500.000 1.139.750.000 سند رسمی پرداخت بصورت نقدی
13 قطعه 16 مفروزی و مجزی از 12179 با کاربری مسکونی-  بلوار فروردین - امتداد فلاح نژاد 189 19.500.000 3.685.500.000 سند رسمی پرداخت بصورت نقدی
14 قطعه 15 مفروزی و مجزی از 12179 با کاربری مسکونی - بلوار فروردین - امتداد فلاح نژاد 189 19.500.000 3.685.500.000 سند رسمی پرداخت بصورت نقدی
15 قطعه 1 مفروزی و مجزی از 12179 با کاربری مسکونی-  بلوار فروردین - امتداد فلاح نژاد 154.25 30.000.000 4.627.500.000 سند رسمی پرداخت بصورت نقدی
16 تجاری (سرقفلی و مالکیت) واقع در خ اشرفی لاله- 18متری المهدی 34.12متر مربع   با بالکن 7.3 متر مربع 3.281.200.000  (ارزش کل ملک) 3.281.200.000 قرارداد پرداخت بصورت نقدی
                                                                                                                           جمع کل (کلیه ارقام به ریال می باشد)   127.549.525.000
               
 
 
 
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک (ذکر شده در جدول) بصورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب شماره 1001325843 در وجه شهرداری منطقه 3 تبریز می باشد.
2- آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مزایده گذار و محل آن تا ساعت 13.30 روز یکشنبه مورخه 98.2.15 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی – مابین تقاطع رسالت و چهار راه لاله خواهد بود.
 
3- تاریخ بازگشایی پیشنهادات و محل آن ساعت 14.30 روز یکشنبه مورخه 98.2.15 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز واقع در خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود.
4- شرکت کنندگان صرفاً 48 ساعت قبل از زمان بازگشایی پاکات پیشنهادات حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق افتتاح و بازکردن پیشنهادات را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
5- پیشنهادات مبهم ، مشروط ، و تحویل اسناد بعد از انقضای مهلت مقرر  و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
6- هزینه چاپ آگهی و ارزیابی کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر شده است.
 
                                                            داود طالب نژاد
                                                            شهرداری منطقه

 
تاریخ چاپ 98.2.2   
روزنامه ساقی آذربایجان


نوشته شده در   دوشنبه 2 ارديبهشت 1398  ساعت  10:36      تعداد بازدید  450
PDF چاپ چاپ