• سال نو
  • ارتش
  • باغشمال
  • باغ امامی
  • روگذر ارتش
  • باغشمال 1
  • باغ امامی 1
  • روز روابط عمومی
 
  امروز
پنجشنبه
ارديبهشت 1401
29
قمری:18 شوال 1443

میلادی:19 مه 2022
 
تاریخ : دوشنبه 2 ارديبهشت 1398     |     کد : 3427

آگهي مناقصـه عمومي

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوزهاي مأخوذه در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی و واگذاری انجام خدمات حمل زباله و پسماندهای شهری منطقه

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوزهاي مأخوذه در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی و واگذاری انجام خدمات حمل زباله و پسماندهای شهری منطقه به اشخاص حقیقی و حقوقی با (حداقل چهار دستگاه سمی تریلر به همراه کشنده) با شرایط اعلامی در اسناد مناقصه به مدت یک سال به شرح جدول ذیل اقدام نماید. لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.
رديف نام پروژه مبلغ برآورد اوليه یک ساله (ريال) قیمت برای هر تن زباله(ریال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)
1 انجام خدمات حمل زباله و پسماندهای شهری منطقه از سکوی زباله گاه شهرداری منطقه 2 به زباله گاه مرکزی آنا خاتون (با 4 دستگاه سمی تریلر بهمراه کشنده) 11.060.000.000 187.000 553.000.000
 
توضیحات:
1)برابر مقررات نبايد هيچکدام از اعضاي شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
2) شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است وهزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه است.
3) هرگاه نفرات اول ودوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4) آخرين مهلت براي تحويل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 13.30 روز سه شنبه  مورخه 98.2.10 به دبيرخانه شهرداري منطقه 3  واقع در خيابان آزادی مابين چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.
5) شرکت کنندگان صرفاً تا 48 ساعت قبل اززمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند وخارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده وکمیسیون حق بازکردن پیشنهادها را دارد ودر صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
6) تاريخ بازگشائي پيشنهادات  و محل آن ساعت  14.30 روز سه شنبه  مورخه 98.2.10 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.
7) ساير شرايط واطلاعات وتوضيحات لازم در فرم شرايط شرکت در مناقصه درج شده است%
 
 
داود طالب نژاد
شهردار منطقه
 
 
 
 
 
 تاريخ چاپ: 98.1.31
 روزنامه نگین آذربایجان
 


نوشته شده در   دوشنبه 2 ارديبهشت 1398  ساعت  09:34      تعداد بازدید  222
PDF چاپ چاپ