• سال نو
  • ارتش
  • باغشمال
  • باغ امامی
  • روگذر ارتش
  • باغشمال 1
  • باغ امامی 1
  • روز روابط عمومی
 
  امروز
پنجشنبه
ارديبهشت 1401
29
قمری:18 شوال 1443

میلادی:19 مه 2022
 
تاریخ : سه شنبه 20 فروردين 1398     |     کد : 3388

آگهي مناقصـه عمومي

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه زير را با مشخصات مندرج از طريق مناقصه عمومي به شرکتهای واجدشرايط واگذار نمايد .

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه زير را با مشخصات مندرج از طريق مناقصه عمومي به شرکتهای  واجد  شرايط واگذار نمايد لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.
ردیف موضوع پروژه مبلغ برآورد اولیه ( ریال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
 ( ریال )
رتبه
1 تهیه و اجرای خط کشی و علائم افقی و نوشتاری با رنگ دو جزئی و خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی 1.000.000.000 50.000.000 حداقل پایه 5 رشته ابنیه یا راه و باند و فرودگاه و زیرسازی راه آهن و یا اخذ تائیدیه از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
 
توضيحات:
1)برابر مقررات نبايد هيچکدام از اعضاي شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
2) شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است وهزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه است.
3) هرگاه نفرات اول ودوم  مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4)آخرين مهلت براي تحويل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت  13.30 روز دوشنبه مورخه 98.2.2به دبيرخانه شهرداري منطقه 3  واقع در خيابان آزادی مابين چهارراه لاله و تقاطع رسالت میباشد.
5) شرکت کنندگان صرفاً تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده وکمیسیون حق بازکردن پیشنهادها را دارد ودر صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
6) تاريخ بازگشائي پيشنهادات  و محل آن ساعت 14.30  روز دوشنبه مورخه 98.2.2 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.
7) ساير شرايط و اطلاعات وتوضيحات لازم در فرم شرايط شرکت در مناقصه درج شده است

تاریخ چاپ : 98.1.21 روزنامه عصر آزادی


 
    داود طالب نژاد
سرپرست شهرداري منطقه
 


نوشته شده در   سه شنبه 20 فروردين 1398  ساعت  11:37      تعداد بازدید  266
PDF چاپ چاپ