• سال نو
  • ارتش
  • باغشمال
  • باغ امامی
  • روگذر ارتش
  • باغشمال 1
  • باغ امامی 1
  • روز روابط عمومی
 
  امروز
پنجشنبه
ارديبهشت 1401
29
قمری:18 شوال 1443

میلادی:19 مه 2022
 
تاریخ : يکشنبه 5 اسفند 1397     |     کد : 3239

فروش و واگذاری املاک شهرداری منطقه 3 تبریز

مزايده عمومی املاک

فرصتی طلایی جهت سرمایه گذاری

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری منطقه 3
 
شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز ماخوذه در نظر دارد تعدادی از املاک به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده به امور قراردادهای منطقه واقع در خیابان آزادی – مابین رسالت و چهار راه لاله – ساختمان شهرداری منطقه 3 مراجعه نمایند%
 
 
ردیف عنوان مساحت(مترمربع) قیمت کارشناسی (هرمترمربع) ارزش ملک سپرده شرکت در مزایده (ریال) نوع سند سایر شرایط
1 سرقفلی مغازه شماره 5 (واقع در بازارروز) 12متر مربع   با 6 متر مربع بالکن داخل مغازه 12متر مربع   با 6 متر مربع بالکن داخل مغازه 1.500.000.000 75.000.000 سند سرقفلی پرداخت بصورت نقدی
2 قطعه شماره 1 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران 274.62 23.500.000 6.453.570.000 322.678.500 قرارداد پرداخت بصورت نقدی
3 قطعه شماره 2 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران 199.61 17.500.000 3.493.175.000 174.658.750 قرارداد پرداخت بصورت نقدی
4 قطعه شماره 3 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران 199.63 17.500.000 3.493.525.000 174.676.250 قرارداد پرداخت بصورت نقدی
5 قطعه شماره 4 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران 199.63 17.000.000 3.393.710.000 169.685.500 قرارداد پرداخت بصورت نقدی
6 قطعه شماره 5 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران 199.64 17.000.000 3.393.880.000 169.694.000 قرارداد پرداخت بصورت نقدی
7 قطعه شماره 13 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران 168.33 16.500.000 2.777.445.000 138.872.250 قرارداد پرداخت بصورت نقدی
8 سرقفلی واحد تجاری (زیر زمین) واقع درخیابان آزادی جنب ساختمان سنگی 187.25 60.000.000 11.235.000.000 561.750.000 قرارداد 50% نقدی و 50% مابقی بصورت اقساط 12 ماهه
9 قطعه  207 با کاریری ورزشی (واقع در شهرک تجلایی 2609.14 5.000.000 13.045.700.000 652.285.000 قرارداد 50% نقدی و 50% مابقی بصورت اقساط 12 ماهه
10 زیر زمین تجاری پروژه مهدیه (خیابان سالاری) 694.30 93.518.652 64.930.000.000 3.246.500.000 قرارداد 50% نقدی و 50% مابقی بصورت اقساط 12 ماهه
11 قطعه شماره 2 مسکونی واقع در خیابان اوحدی(ولیعصر) 557 55.000.000 30.635.000.000 1.531.750.000 قرارداد پرداخت بصورت نقدی
12 قطعه شماره 6 مسکونی واقع در خیابان اوحدی(ولیعصر) 1148 50.000.000 57.400.000.000 2.870.000.000 قرارداد پرداخت بصورت نقدی
جمع کل (کلیه ارقام به ریال می باشد)   000/005/751/201
                 
 
 
 
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک (ذکر شده در جدول) بصورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب شماره 1001325843 در وجه شهرداری منطقه 3 تبریز می باشد.
2- آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مزایده گذار و محل آن تا ساعت13.30 روز دوشنبه مورخه 97.12.6 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی – مابین تقاطع رسالت و چهار راه لاله خواهد بود.
3- تاریخ بازگشایی پیشنهادات و محل آن ساعت 15.30 روز دوشنبه مورخه97.12.6 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز واقع در خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود.
4- شرکت کنندگان صرفاً 48 ساعت قبل از زمان بازگشایی پاکات پیشنهادات حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق افتتاح و بازکردن پیشنهادات را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
5- پیشنهادات مبهم ، مشروط ، و تحویل اسناد بعد از انقضای مهلت مقرر  و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
6- هزینه چاپ آگهی و ارزیابی کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر شده است.
 
                                                                        داود طالب نژاد
                                                          سرپرست شهرداری منطقه 3 کلانشهر تبریز
 


PDF چاپ چاپ