• گل ارتش
  • گل مرکز
  • باغ امامی
  • گل 15
  • گل ارتش
  • دانشگاه هنر
  • گل 15
 
  امروز
يکشنبه
خرداد 1398
5
قمری:21 رمضان 1440

میلادی:26 مه 2019
 
تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397     |     کد : 3006

آگهي مناقصـه عمومي

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه زير را با مشخصات مندرج از طريق مناقصه عمومي به شرکتها و پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا واجدین شرایط می توانند.

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه زير را با مشخصات مندرج از طريق مناقصه عمومي به شرکتها و پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.
 
ردیف          موضوع پروژه   مبلغ برآورد اولیه
        (ریال)
   مبلغ سپرده شرکت       در مناقصه
       ( ریال )
         پایه
  1   خرید آسفالت جهت لکه گیری و آسفالت     خیابانها  و معابر فرعی سطح منطقه 3   3.000.000.000   150.000.000   کارخانجات آسفالت تائید و معرفی   شده از طریق معاونت فنی و عمرانی   شهرداری تبریز دارای گواهینامه فنی     ازمرکز تحقیقات وزارت راه ، مسکن و   شهرسازی در بازه زمانی اعتبار   گواهینامه که تاریخ اعتبار آن با دوره   زمانی تهیه و تحویل مطابقت داشته   باشد
 
توضيحات:
1)برابر مقررات نبايد هيچکدام از اعضاي شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
2) شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است وهزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه است.
3) هرگاه برندگان اول ودوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4)آخرين مهلت براي تحويل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 13.30 روز چهارشنبه  مورخه97.10.5 به دبيرخانه شهرداري منطقه 3  واقع در خيابان آزادی مابين چهارراه لاله و تقاطع رسالت میباشد.
5) شرکت کنندگان صرفاً تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده وکمیسیون حق بازکردن پیشنهادها را دارد ودر صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
6) تاريخ بازگشائي پيشنهادات  و محل آن ساعت 15.30 روز چهارشنبه  مورخه 97.10.5 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.
7) ساير شرايط و اطلاعات وتوضيحات لازم در فرم شرايط شرکت در مناقصه درج شده است%ن
 
                                                                                                                     طالب نژاد
                                                                                                             سرپرست شهرداری منطقه
 

 
 تاریخ چاپ : 97.9.24 
 
 


اصغر قلی پور