• گل ارتش
  • گل مرکز
  • باغ امامی
  • گل 15
  • گل ارتش
  • دانشگاه هنر
  • گل 15
 
  امروز
سه شنبه
تير 1398
25
قمری:13 ذو القعدة 1440

میلادی:16 ژوئیه 2019
 
تاریخ : چهارشنبه 11 مهر 1397     |     کد : 2897

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری منطقه 3

(مرحله دوم)

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای ماخوذه شماره 37644.1 مورخه97.6.5 و شماره 43884.1مورخه 97.7.1 در نظر دارد تعدادی از املاک به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده به امور قراردادهای منطقه واقع در خیابان آزادی – مابین رسالت و چهار راه لاله – ساختمان شهرداری منطقه 3 مراجعه نمایند.ن2.7
 
   شرایط مزایده سپرده شرکت در مزایده ارزش کل ملک به ریال قیمت        کارشناسی(هرمترمربع) مساحت(مترمربع)        آدرس ملک    ردیف
پرداخت به صورت نقدی   66.000.000   1.140.000.000        95.000.000         12 سرقفلی مغازه شماره 5 واقع در بازار روز مربوط به پلاک ثبتی 8999 فرعی 2154 بخش 5 تبریز      1
    180.000.000       30.000.000     بالکن      6
1.320.000.000 جمع کل سرقفلی مغازه ی شماره 5 (یک میلیارد و سیصدو بیست میلیون ریال)
پرداخت به صورت نقدی 279.720.000 5.594400.000        40.000.000        139.86 یک واحد خدماتی در طبقه ی اول (خیابان حافظ جنب شیرخوارگاه) مربوط به پلاک 3604 و1716 فرعی 1 بخش 2 تبریز      2
50% نقدی مابقی 50% به صورت اقساط 12 ماهه 638.990.625 12.779.812.500       68.250.000       187.25 سرقفلی واحد تجاری طبقه زیر زمین واقع در خیابان آزادی جنب ساختمان سنگی مربوط به پلاک ثبتی اصلی 9029 فرعی 77 مفروز مجزی از 22 بخش 5 تبریز     3
50% نقدی مابقی 50% به صورت اقساط 12 ماهه 772.285.000 14.445.700.000       19.000.000       760.30 عرصه با کاربری پارکینگ تحت پلاک ثبتی 4190 بخش 10 تبریز واقع در لک لر      4
50% نقدی مابقی 50% به صورت اقساط 12 ماهه 2.191.677.600 43.833.552.000       16.800.000      2609.14 قطعه ی 207 با کاربری ورزشی (واقع در شهرک تجلایی)      5
50% نقدی مابقی 50% به صورت اقساط 12 ماهه 1.805.180.000 36.103.600.000      52.000.000        694.30 زیر زمین تجاری پروژه مهدیه( خیابان سالاری)      6
80% نقدی 10% زمان تحویل 10% الباقی زمان انتقال سند یا صدور قرارداد واگذاری 1.574.650.000 31.493.000.000.       38.500.000         818 قطعه شماره 3 مسکونی تفکیکی از پلاک 1100 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز واقع در خیابان اوحدی ولیعصر)      7
80% نقدی 10% زمان تحویل 10% الباقی زمان انتقال سند یا صدور قرارداد واگذاری 1.865.800.000 37.316.000.000      38.000.000        982 قطعه شماره4 مسکونی تفکیکی از پلاک 1100 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز واقع در خیابان اوحدی ولیعصر)      8
80% نقدی 10% زمان تحویل 10% الباقی زمان انتقال سند یا صدور قرارداد واگذاری 2.095.100.000 41.902.000.000      36.500.000      1148 قطعه شماره 6 مسکونی تفکیکی از پلاک 1100 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز واقع در خیابان اوحدی ولیعصر)      9
     جمع کل(کلیه ارقام به ریال می باشد )         224.797.064.500ریال
 
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک (ذکر شده در جدول) بصورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب شماره 1001325843 در وجه شهرداری منطقه 3 تبریز می باشد.
2- آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مزایده گذار و محل آن تا ساعت13.30 روز سه شنبه مورخه 97.7.24 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی – مابین تقاطع رسالت و چهار راه لاله خواهد بود.
3- تاریخ بازگشایی پیشنهادات و محل آن ساعت 16 روز سه شنبه مورخه 97.7.24 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز واقع در خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود.
4- شرکت کنندگان صرفاً 48 ساعت قبل از زمان بازگشایی پاکات پیشنهادات حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق افتتاح و بازکردن پیشنهادات را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
5- پیشنهادات مبهم ، مشروط ، و تحویل اسناد بعد از انقضای مهلت مقرر  و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
6- هزینه چاپ آگهی و ارزیابی کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر شده است.
 
                                                       موحدنیا                                           
                                                          شهردار منطقه                                      

             روابط عمومی شهرداری منطقه 3 کلانشهر تبریز                                              


اصغر قلی پور