• گل ارتش
  • گل مرکز
  • باغ امامی
  • گل 15
  • گل ارتش
  • دانشگاه هنر
  • گل 15
 
  امروز
سه شنبه
تير 1398
25
قمری:13 ذو القعدة 1440

میلادی:16 ژوئیه 2019
 
تاریخ : چهارشنبه 21 شهريور 1397     |     کد : 2854

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری منطقه 3

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز ماخوذه شماره 37644.1 مورخه 97.6.5 در نظر دارد تعدادی از املاک متعلق به منطقه را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز ماخوذه شماره 37644.1 مورخه 97.6.5 در نظر دارد تعدادی از املاک متعلق به منطقه را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده به امور قراردادهای منطقه واقع در خیابان آزادی – مابین رسالت و چهار راه لاله – ساختمان شهرداری منطقه 3 مراجعه نمایند.
 
شرایط مزایده سپرده شرکت در مزایده ارزش کل ملک به ریال قیمت کارشناسی(هرمترمربع) مساحت(مترمربع) آدرس ملک ردیف
 پرداخت به صورت نقدی  66.000.000  1.140.000.000   95.000.000   12 سرقفلی مغازه شماره 5 واقع در بازار روز مربوط پلاک ثبتی 8999 فرعی 2154 بخش 5 تبریز   1
 180.000.000   30.000.000   بالکن 6
 1.320.000.000 جمع کل سرقفلی مغازه ی شماره 5 (یک میلیارد و سیصدو بیست میلیون ریال)
پرداخت به صورت نقدی  66.450.000  1.140.000.000  95.000.000   12 سرقفلی مغازه شماره 6 واقع در بازار روز مربوط به پلاک ثبتی 8999فرعی 2154 بخش 5 تبریز   2
  189.000.000   30.000.000   بالکن 6.30
  1.329.000.000 جمع کل سرقفلی مغازه ی شماره 6 (یک میلیارد و سیصدو بیست و نه میلیون ریال)
پرداخت به صورت نقدی   279.720.000   5.594.400.000   40.000.000    139.86 یک واحد خدماتی در طبقه ی اول (خیابان حافظ جنب شیرخوارگاه) مربوط به پلاک 3604 و1716 فرعی 1 بخش 2 تبریز   3
50% نقدی مابقی 50% به صورت اقساط 12 ماهه   638.990.625  12.779.812.500   68.250.000   187.25 سرقفلی واحد تجاری طبقه زیر زمین واقع در خیابان آزادی جنب ساختمان سنگی مربوط به پلاک ثبتی اصلی 9029 فرعی 77 مفروز مجزی از 22 بخش 5 تبریز   4
50% نقدی مابقی 50% به صورت اقساط 12 ماهه   722.285.000  14.445.700.000    19.000.000    760.30 عرصه با کاربری پارکینگ تحت پلاک ثبتی 4190 بخش 10 تبریز واقع در لک لر   5
50% نقدی مابقی 50% به صورت اقساط 12 ماهه 2.191.677.600  43.833.552.000   16.800.000   2609.14 قطعه ی 207 با کاربری ورزشی (واقع در شهرک تجلایی)   6
50% نقدی مابقی 50% به صورت اقساط 12 ماهه  1.805.180.000  36.103.600.000   52.000.000   694.30 زیر زمین تجاری پروژه مهدیه( خیابان سالاری)   7
50% نقدی مابقی 50% به صورت اقساط 12 ماهه  1.574.650.000  31.493.000.000    38.500.000   818 قطعه شماره 3 مسکونی تفکیکی از پلاک 1100 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز واقع در خیابان ولیعصر-اوحدی-حدجنوبی مجتمع مسکونی پردیس)   8
50% نقدی مابقی 50% به صورت اقساط 12 ماهه  1.865.800.000  37.316.000.000    38.000.000    982 قطعه شماره4 مسکونی تفکیکی از پلاک 1100 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز واقع در خیابان ولیعصر-اوحدی-حدجنوبی مجتمع مسکونی پردیس) 9
50% نقدی مابقی 50% به صورت اقساط 12 ماهه  2.100.000.000  42.000.000.000    37.500.000     1120 قطعه شماره 5 مسکونی تفکیکی از پلاک 1100 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز واقع در خیابان ولیعصر-اوحدی-حدجنوبی مجتمع مسکونی پردیس)   10
50% نقدی مابقی 50% به صورت اقساط 12 ماهه  2.095.100.000  41.902.000.000    36.500.000  1148 قطعه شماره 6 مسکونی تفکیکی از پلاک 1100 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز واقع در خیابان ولیعصر-اوحدی-حدجنوبی مجتمع مسکونی پردیس)   11
 
 1-مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک (ذکر شده در جدول) بصورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب شماره 1001325843 در وجه شهرداری منطقه 3 تبریز می باشد.
2- آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مزایده گذار و محل آن تا ساعت 13.30 روز یکشنبه مورخه 97.6.25 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی – مابین تقاطع رسالت و چهار راه لاله خواهد بود.
3- تاریخ بازگشایی پیشنهادات و محل آن ساعت 14.30 روز یکشنبه مورخه 97.6.25 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز واقع در خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود.
4- شرکت کنندگان صرفاً 48 ساعت قبل از زمان بازگشایی پاکات پیشنهادات حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق افتتاح و بازکردن پیشنهادات را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
5- پیشنهادات مبهم ، مشروط ، و تحویل اسناد بعد از انقضای مهلت مقرر  و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
6- هزینه چاپ آگهی و ارزیابی کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر شده است.
 
                                                                                                                                                       مرتضی موحدنیا
                                                                                                                                                        شهردار منطقه
 


اصغر قلی پور