• گل ارتش
  • گل مرکز
  • باغ امامی
  • گل 15
  • گل ارتش
  • دانشگاه هنر
  • گل 15
 
  امروز
سه شنبه
تير 1398
25
قمری:13 ذو القعدة 1440

میلادی:16 ژوئیه 2019
 
تاریخ : سه شنبه 30 مرداد 1397     |     کد : 2813

آگهي مناقصـه عمومي

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوزهاي مأخوذه در نظر دارد پروژه هاي زير را با مشخصات مندرج ذيل از طريق مناقصه عمومي به شرکتهای واجد شرايط واگذار نمايد

                                                                                                      آگهي مناقصـه عمومي

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوزهاي مأخوذه در نظر دارد پروژه هاي زير را با مشخصات مندرج ذيل از طريق مناقصه عمومي به شرکتهای  واجد  شرايط واگذار نمايد لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.
ردیف موضوع پروژه مبلغ برآورد اولیه ( ریال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
 ( ریال )
رتبه
1 احداث سرعت کاههای آسفالتی و خط کشی و رنگ آمیزی سرعت کاهها با رنگ دو جزئی در سطح منطقه 3 500.000.000 25.000.000 حداقل پایه 5 رشته راه و باند و یا ساختمان
2 تهیه و اجرای خط کشی و علائم افقی و نوشتاری با رنگ دو جزئی و خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی 1.000.000.000 50.000.000 حداقل پایه 5 رشته راه و باند و یا ساختمان
3 تجهیزات ایمنی و تابلوهای ترافیکی معابر شهری 1.000.000.000 50.000.000 حداقل پایه 5 رشته راه و باند و یا ساختمان
 
توضيحات:
1)برابر مقررات نبايد هيچکدام از اعضاي شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
2) شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است وهزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه است.
3) هرگاه نفرات اول ودوم  مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4)آخرين مهلت براي تحويل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 13.30 روز سه شنبه مورخه 97.6.13  به دبيرخانه شهرداري منطقه 3  واقع در خيابان آزادی مابين چهارراه لاله و تقاطع رسالت میباشد.
5) شرکت کنندگان صرفاً تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده وکمیسیون حق بازکردن پیشنهادها را دارد ودر صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
6) تاريخ بازگشائي پيشنهادات  و محل آن ساعت 14.30  روز سه شنبه مورخه 97.6.13 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.
7) ساير شرايط و اطلاعات وتوضيحات لازم در فرم شرايط شرکت در مناقصه درج شده است%

                                                                                               مرتضی موحدنیا
                                                                                              شهردار منطقه 3
 
 
 تاريخ چاپ:  97.5.29  روزنامه سرخاب
 


اصغر قلی پور