• گل ارتش
  • گل مرکز
  • باغ امامی
  • گل 15
  • گل ارتش
  • دانشگاه هنر
  • گل 15
 
  امروز
چهارشنبه
مهر 1399
30
قمری:04 ربيع الأول 1442

میلادی:21 اکتبر 2020
 
تاریخ : سه شنبه 30 مرداد 1397     |     کد : 2812

آگهي مناقصـه عمومي

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوزهاي مأخوذه در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی و واگذاری انجام خدمات حمل زباله و پسماندهای شهری منطقه

                                                                             آگهي مناقصـه عمومي
 
         شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوزهاي مأخوذه در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی و واگذاری انجام خدمات حمل زباله و پسماندهای شهری منطقه به اشخاص حقیقی و حقوقی با (حداقل چهار دستگاه سمی تریلر به همراه کشنده) با شرایط اعلامی در اسناد مناقصه به مدت نه ماه به شرح جدول ذیل اقدام نماید. لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.
رديف نام پروژه مبلغ برآورد اوليه 9 ماهه (ريال) قیمت برای هر تن زباله(ریال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)
1 انجام خدمات حمل زباله و پسماندهای شهری منطقه از سکوی زباله گاه شهرداری منطقه 2 به زباله گاه مرکزی آنا خاتون (با 4 دستگاه سمی تریلر بهمراه کشنده) 5.000.000.000 110.000 250.000.000
 
توضیحات:
1)برابر مقررات نبايد هيچکدام از اعضاي شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
2) شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است وهزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه است.
3) هرگاه نفرات اول ودوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4) آخرين مهلت براي تحويل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 13.30 روز یکشنبه  مورخه 97.6.10 به دبيرخانه شهرداري منطقه 3  واقع در خيابان آزادی مابين چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.
5) شرکت کنندگان صرفاً تا 48 ساعت قبل اززمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند وخارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده وکمیسیون حق بازکردن پیشنهادها را دارد ودر صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
6) تاريخ بازگشائي پيشنهادات  و محل آن ساعت  14.30 روز یکشنبه مورخه 97.6.10  در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.
7) ساير شرايط واطلاعات وتوضيحات لازم در فرم شرايط شرکت در مناقصه درج شده است.

                                                                                                         مرتضی موحدنیا
                                                                                                          شهردار منطقه 3
 
 
 
  
تاريخ چاپ:    97.5.28   روزنامه نگین آذربایجان
 


PDF چاپ چاپ