• 2018
 • چهارراه طالقانی
 • باغ پارک امامی
 • فضای سبز
 • ساختمان منطقه
 • استراحتگاه پارک جنگلی یادگار امام
 • لاله
 • پارک مشروطه
 
  امروز
يکشنبه
دي 1397
30
قمری:14 جمادى الأولى 1440

میلادی:20 ژانویه 2019
 
تاریخ : پنجشنبه 21 تير 1397     |     کد : 2712

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.

ردیف موضوع پروژه مبلغ برآورد اولیه (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال) رتبه
1
 
پیاده روسازی وترمیم کف خیابامهای پاستور، قطران ،17شهریورقدیم ، سلیمان خاطر ، انتظام ، باغشمال ، مارالان و سطح منطقه 3 -/2.000.000.000 -/100.000.000 حداقل پایه 5رشته راه و ترابری ویا ابنیه و ساختمان به همراه تائیدیه سامانه ساجا یا اشخاص حقیقی دارای صلاحیت پیمانکاری باحداقل پایه 3
2 جدول گذاری خیابانها و معابرفرعی طالقانی، مارالان وسطح منطقه 3 -/2.750.000.000 -/137.500.000 حداقل پایه 5رشته راه و ترابری ویا ابنیه و ساختمان به همراه تائیدیه سامانه ساجا یا اشخاص حقیقی دارای صلاحیت پیمانکاری باحداقل پایه 2
3 تجهیز، بهسازی، ایمن سازی پارک امامی واقع در خیابان پاستور -/3.000.000.000 -/150.000.000 حداقل پایه 5 رشته ابنیه و ساختمان به همراه تائیدیه سامانه ساجا
4 پیاده روسازی و ترمیم کف های آخر خیابان حافظ و سطح منطقه 3 -/2.000.000.000 -/100.000.000 حداقل پایه 5 رشته راه و ترابری یا ابنیه به همراه تائیدیه سامانه ساجا یا اشخاص حقیقی دارای صلاحیت پیمانکاری با حداقل پایه 3
5 لکه گیری و آسفالت خیابان ها و معابر فرعی زمزم، مارالان، طالقانی، اسلامشهر و سطح منطقه 3 -/3.000.000.000 -/150.000.000 حداقل پایه 5 رشته راه و ترابری به همراه تائیدیه سامانه ساجا
 
               
توضیحات :
 1. برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
 2. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.
 3. هر گاه برندگان اول و دوم بمناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 4. آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن: تا ساعت 13.30 روز چهارشنبه مورخه 97.5.3  به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.
 5. شرکت کنندگان صرفاً  تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی را دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق باز کردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
 6. تاریخ بازگشائی پیشنهادات و محل آن: ساعت 14.30 روز چهارشنبه مورخه 97.5.3 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.
 7. سایر شرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.
                                                                               مرتضی موحدنیا
                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز
 
تاریخ چاپ: 97.4.23
نام روزنامه : ارک
 


اصغر قلی پور