• گل ارتش
 • گل مرکز
 • باغ امامی
 • گل 15
 • گل ارتش
 • دانشگاه هنر
 • گل 15
 
  امروز
چهارشنبه
مهر 1399
30
قمری:04 ربيع الأول 1442

میلادی:21 اکتبر 2020
 
تاریخ : پنجشنبه 21 تير 1397     |     کد : 2711

آگهی مزایده عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای مأخوذه محل ذیل را از طریق مزایده به صورت استیجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت یکسال واگذار نماید. لذا طالبین می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت اخذ مدارک مزایده به امور قراردادهای منطقه واقع در خیابان آزادی ما بین تقاطع رسالت و چهارراه لاله ساختمان شهرداری منطقه 3 مراجعه نمایند.

ردیف محل اجاره ابعاد هر غرفه قیمت پایه کارشناسی/اجاره بهاء ماهانه (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مزایده(ریال)
1 جای غرفه های آتی الاحداث به تعداد 28 باب واقع در پارک یادگار امام (ره) مساحت 3*3، ارتفاع 2.20 متر -/14.000.000 -/23.520.000
 
 
توضیحات :
 1. شرکت کنندگان نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.
 2. شهرداری در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده می باشد.
 3. در صورت عدم آمادگی نفر اول تا دوم برای عقد قرارداد با حق تقدم به ترتیب سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 4. آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مزایده گزار و محل آن: تا ساعت 13.30 روز یکشنبه مورخه 97.4.31  دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین تقاطع رسالت و چهارراه لاله ساختمان شهرداری منطقه 3 می باشد.
 5. شرکت کنندگان صرفاً  تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی را دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق افتتاح و باز کردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
 6. تاریخ بازگشائی پیشنهادات واصله و محل آن: ساعت 14.30 روز یکشنبه مورخه 97.4.31 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.
 7. قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان برای مجموع 28 غرفه خواهد بود.
 8. سایر شرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مزایده ذکر شده است.
                                                                             مرتضی موحدنیا
                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز
 
تاریخ چاپ: 97.4.21
نام روزنامه: پیام آذربایجان
 


PDF چاپ چاپ