واحد سازمانی
امیر جاهد
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:جاهد
سمت سازمانی :رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شماره تماس :