واحد سازمانی
فرهاد شفائی کلجاهی
نام کارمند :فرهاد نام خانوادگی:شفائی کلجاهی
سمت سازمانی :ناظر پروژه های عمرانی شماره تماس :