واحد سازمانی
رضا نجف زاده
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:نجف زاده
سمت سازمانی :مسئول حفاری شماره تماس :