واحد سازمانی
داود پیرایی
نام کارمند :داود نام خانوادگی:پیرایی
سمت سازمانی :ناظر تاسیسات برقی شماره تماس :