واحد سازمانی
داود علیزاده
نام کارمند :داود نام خانوادگی:علیزاده
سمت سازمانی :کارشناس شهرسازی و معماری (تائید نقشه) شماره تماس :