واحد سازمانی
ثریا عباس زاده
نام کارمند :ثریا نام خانوادگی:عباس زاده
سمت سازمانی :مسئول کنترل کیفی و مسئول آمار شهرسازی شماره تماس :