واحد سازمانی
سید حسین هاشمی
نام کارمند :سید حسین نام خانوادگی:هاشمی
سمت سازمانی :سرپرست ستاد جلوگیری از تخلفات ساختمانی و سد معبر شماره تماس :