واحد سازمانی
کاظم دالفکار
نام کارمند :کاظم نام خانوادگی:دالفکار
سمت سازمانی :رئیس اداره شهرسازی و معماری شماره تماس :