واحد سازمانی
عادل شامی
نام کارمند :عادل نام خانوادگی:شامی
سمت سازمانی :مسئول ناحیه 2 شماره تماس :