واحد سازمانی
اصغر قلی پور
نام کارمند :اصغر نام خانوادگی:قلی پور
سمت سازمانی :مسئول سایت امورارتباطات منطقه شماره تماس :04134405212