واحد سازمانی
امیر ناصری
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:ناصری
سمت سازمانی :جانشین امور سرمایه گذاری و درآمد منطقه شماره تماس :