واحد سازمانی
ابراهیم  غنی زاده
نام کارمند :ابراهیم نام خانوادگی:غنی زاده
سمت سازمانی :کارشناس شهرسازی(بر و کف و گذربندی) شماره تماس :