واحد سازمانی
علی دهقانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:دهقانی
سمت سازمانی :فرمانده پایگاه مقاومت امام حسین (ع) شماره تماس :