واحد سازمانی
مسعود واحدی نژاد
نام کارمند :مسعود نام خانوادگی:واحدی نژاد
سمت سازمانی :سرپرست واحد مشارکت و سرمایه گذاری شماره تماس :