واحد سازمانی
اکبر تقی پور
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:تقی پور
سمت سازمانی :امور قراردادها شماره تماس :