واحد سازمانی
فرید صفا
نام کارمند :فرید نام خانوادگی:صفا
سمت سازمانی :مسئول تخلفیابی و رئیس اداره نظارت و پیشگیری از تخلفات ساختمانی شماره تماس :