واحد سازمانی
مهدی اشرفی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:اشرفی
سمت سازمانی :مسئول امور شهر شماره تماس :