واحد سازمانی
امیر ناصری
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:ناصری
سمت سازمانی :سرپرست مشاغل شماره تماس :