واحد سازمانی
سعید مهدی زاده
نام کارمند :سعید نام خانوادگی:مهدی زاده
سمت سازمانی :مسئول دفتر معاون شماره تماس :