واحد سازمانی
پرویز  قلی پور
نام کارمند :پرویز نام خانوادگی:قلی پور
سمت سازمانی :کارشناس مسئول حقوقی شماره تماس :