واحد سازمانی
رشید شه شهی
نام کارمند :رشید نام خانوادگی:شه شهی
سمت سازمانی :معاونت مالی و اقتصادی شماره تماس :