واحد سازمانی
بهناز زادخیر
نام کارمند :بهناز نام خانوادگی:زادخیر
سمت سازمانی :مسئول پایگاه مقاومت نرجس خاتون (خواهران) شماره تماس :34405869