واحد سازمانی
داود  طالب نژاد
نام کارمند :داود نام خانوادگی:طالب نژاد
سمت سازمانی :شهردارمنطقه شماره تماس :34405837