واحد سازمانی
علی  دهقانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:دهقانی
سمت سازمانی :معاون خدمات شهری و اجرایی شماره تماس :