واحد سازمانی
علیرضا فرشاهین
نام کارمند :علیرضا نام خانوادگی:فرشاهین
سمت سازمانی :مشاور عالی شهردار در امور شهرسازی و مدیر برنامه ریزی و توسعه شماره تماس :