واحد سازمانی
پرستو اعتمادی
نام کارمند :پرستو نام خانوادگی:اعتمادی
سمت سازمانی :مسئول کنترل پروژه و آمار و اطلاعات عمران منطقه شماره تماس :