واحد سازمانی
فرهاد  فرخی
نام کارمند :فرهاد نام خانوادگی:فرخی
سمت سازمانی :ناظر پروژه های عمرانی شماره تماس :