واحد سازمانی
مینا  فخیم
نام کارمند :مینا نام خانوادگی:فخیم
سمت سازمانی :مسئول دبیرخانه شماره تماس :