واحد سازمانی
سید مجید قصاب عصر جدید
نام کارمند :سید مجید نام خانوادگی:قصاب عصر جدید
سمت سازمانی :مدیر امور اداری شماره تماس :