• گل ارتش
  • گل مرکز
  • باغ امامی
  • گل 15
  • گل ارتش
  • دانشگاه هنر
  • گل 15
 
  امروز
پنجشنبه
فروردين 1399
14
قمری:09 شعبان 1441

میلادی:2 آوریل 2020
 
 مناقصه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

استعلام بهاء

استعلام بهاء رنگ آمیزی پلهای عابر پیاده
شنبه 20 مرداد 1397

استعلام بهاء

استعلام بهاء هزینه جابجایی تیر برق
دوشنبه 15 مرداد 1397

آگهي مزایده عمومی

آگهي مزایده عمومی شهرداري منطقه 3 تبريز در نظر دارد به استناد مجوزهاي مأخوذه محل ذیل را از طريق مزایده
يکشنبه 7 مرداد 1397

استعلام بهاء

استعلام بهاء رنگ آمیزی پل های عابر پیاده
شنبه 23 تير 1397

استعلام بهاء

استعلام بهاء رنگ اکریلیک زیرسازی پرامین
شنبه 23 تير 1397

استعلام بهاء

استعلام بهاء طراحی و رنگ آمیزی و زیباسازی کافوها
شنبه 23 تير 1397

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.
پنجشنبه 21 تير 1397

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری منطقه 3 تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای مأخوذه محل ذیل را از طریق مزایده به صورت استیجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت یکسال واگذار نماید. لذا طالبین می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت اخذ مدارک مزایده به امور قراردادهای منطقه واقع در خیابان آزادی ما بین تقاطع رسالت و چهارراه لاله ساختمان شهرداری منطقه 3 مراجعه نمایند.
پنجشنبه 21 تير 1397

استعلام بهاء

استعلام بهاء مال الاجاره کپی
يکشنبه 17 تير 1397

استعلام بهاء

استعلام بهاء لوازم لوله کشی
شنبه 16 تير 1397