• گل ارتش
  • گل مرکز
  • باغ امامی
  • گل 15
  • گل ارتش
  • دانشگاه هنر
  • گل 15
 
  امروز
پنجشنبه
فروردين 1399
14
قمری:09 شعبان 1441

میلادی:2 آوریل 2020
 
 مناقصه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي شهرداري منطقه سه تبريز به استناد مجوزهاي مأخوذه در نظر دارد پروژه هاي زير را با مشخصات مندرج ذيل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا واجدين شرايط مي توانند پس از نشر آگهي جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهاي منطقه مراجعه نمايند
يکشنبه 27 فروردين 1391

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوزهاي ماخوذه در نظر دارد پروژه هاي زيررا با مشخصات مندرج ذيل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد:
سه شنبه 2 اسفند 1390

آگهی فراخوان - شناسایی پیمانکار

آگهی فراخوان - شناسایی پیمانکار :شهرداری منطقه 3 تبریز در نظر دارد، جهت اجرای پروژه های
چهارشنبه 21 دي 1390

مناقصه شماره اول سال 90

مناقصه شماره اول سال 90 شهرداری منطقه سه تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای ماخوذه عملیات اجرای پروژه های زیر را از طریق مناقصه به پیمان واگذار نماید لذا شرکت هائیکه واجد شرایط هستند ....
چهارشنبه 21 ارديبهشت 1390